Informace o nás, výroční zprávy a stanovy

Občanské sdružení Záchrana krajiny je nevládním enviromentalistým sdružením oficiálně fungujícím od února 2008.

K aktivitě nás přiměla hlavně mohutná neregulovaná výstavba, kácení a plundrování krajiny v našem okolí.

Těžištěm naší činnosti je ochrana chráněných živočichů účastí v řízeních podle § 56 ZOPK, účast v řízeních o kácení dřevin a vybraných územních a stavebních řízeních, kde jsou dotčeny zájmy přírody a krajiny. OS ZK velmi často pomáhá a vyhovuje žádostem občanů o pomoc.

 

 

 Výroční zpráva za rok 2010

Občanské sdružení se již třetím rokem bojovalo za právo na zdravé životní prostředí v nemilosrdném konzumním a kapitalistickém světě. Účastnilo se v převážné většině řízení o povolení kácení dřevin, dále řízení o výjimkách o ochrany chráněných druhů a dále navazujících územních a stavebních řízení.

Členové Výboru sdružení byli Ing. E.Flegl a V.Mikotová.

Finanční zpráva: Za rok 2010 neinkasovalo sdružení žádné peníze od třetích osob, ani dotací státu nebo na něj navázaných subjektů. Sdružení je financováno z příspěvků členů Výboru.

Při uvážení poměru přínosu pro přírodu a rizika neúspěšného odvolání či žaloby, kdy by byl projekt postaven bez jakchkoli ústupků, jsme v letech 2009 – 2011 akceptovali níže uzavřené Dohody o narovnání:

 

 

 

Dohoda o narovnání

 

 SOLAR 2 s.r.o.

IČ 277 09 167

 se sídlem Praha 10, Počernická 272/96, PSČ 10800

na straně jedné (dále jen FVE)

 a

 Občanské sdružení Záchrana krajiny

IČ: 270 57 836; se sídlem v Praze 4, U zeleného ptáka 12, 148 00

e-mail: zachrana_krajiny@centrum.cz

člen platformy enviromentálních nevládních ekologických organizací Zelený kruh – www.zelenykruh.cz

na straně druhé (OS ZK)

 

 

Článek 1

 1.    Strany se účastní územního a stavebního řízení na stavbu „FVE Bojkovice“ na poz.parc.č. 4344/1 k.ú. Bojkovice vedeného Městským úřadem Bojkovice, Odbor stavební úřad, Sušilova 952, 68771 Bojkovice, pod sp.zn. SÚ600/2010/168.

2.    OS ZK je zákonným účastníkem řízení, ve kterém hájí zájmy přírody a krajiny podle svých stanov.

3.    FVE je žadatelem a investorem stavby fotovoltaické elektrárny.

4.    V průběhu řízení mezi stranami vznikly rozpory týkající se správnosti a zákonnosti některých stanovisek dotčených orgánů, vlivu stavby na životní prostředí, např. krajinný ráz a OS ZK namítalo pochybení stavebního úřadu v řízení. Došlo také ke kácení dřevin. Podrobně jsou namítané nedostatky popsány v podaném odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu o umístění a povolení stavby „FVE Bojkovice“ z 11.5. 2010, pod sp.zn. SÚ600/2010/168.

  

Článek 2

 Za této situace, když se mezi výše uvedenými stranami jeví sporným a pochybným nejméně to, nakolik stavba negativně zasáhne do přírody a krajiny, dohodly se výše uvedené strany, vedeny návrhem FVE o kompromisní vypořádání sporných či pochybných práv, na tomto narovnání:

 

  1. FVE připouští, že při povolování stavby mohlo dojít k určitým administrativním pochybením.
  2. FVE se zavazuje:

- nejméně 2 x ročně posekat trávu v areálu elektrárny, bez použití strojních zařízení rušících zvířata,

- nepoužívat a areálu elektrárny chemické přípravky k hubení vegetace,

-  v období hnízdění koroptví od dubna do července každého roku neprovádět hlučné a rozsáhlejší stavební udržovací práce na elektrárně,

- v plotu budou vyhotoveny malé otvory o rozměrech min 15x15 cm umožňující migraci zvířat a v průběhu provozu elektrárny nedojde k zaslepení spodní části plotu, kde je umožněno vnikání zvířat,

- po ukončení provozu odstranit na své náklady všechny panely a území zrekultivovat do původní podoby,

- provést podrobný biologický průzkum pozemků stavby a sousedních pozemků, mimo období vegetačního klidu (tzn. mimo říjen – březen) a s tímto průzkumem seznámit OS ZK i orgány ochrany přírody CHKO,

-  v případě potvrzení výskytu chráněných druhů provádět na svůj náklad monitoring stavu populace chráněných zvířat a postupovat dle zákona č. 114/1992 Sb.,

-  proškolit personál elektrárny tak, aby svou činností neusmrcoval nebo nepoškozoval chráněná zvířata,

-  spolupracovat s OS ZK a orgány ochrany přírody na ochraně chráněných zvířat v areálu elektrárny a okolo ní (např. umožnit přístup a monitoring),

- vzhledem ke kácení neurčitého počtu dřevin v důsledku stavby se FVE zavazuje provést náhradní výsadbu a jako pohledovou clonu vysázet na severní straně FVE nejméně 800 sazenic neopadavých jehličnanů, které zajistí pohledové odclonění po všechna roční období. Variantně může být náhradní výsadba provedena po dohodě s Městem Bojkovice a CHKO.

 

2.                      OS ZK se zavazuje:

a)      vzít zpět odvolání proti územnímu a stavebnímu povolení pro stavbu fotovoltaické elektrárny z 11.5. 2010, pod sp.zn. SÚ600/2010/168.

b)      ukončit aktivity proti výstavbě a provozu FV elektrárny v katastrálním území Bojkovice.

  

Článek 3

 Pokud FVE poruší své závazky v této dohodě, zavazuje se do 15 dnů po výzvě OS ZK zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta bude hrazena na účet Města Bojkovice jako sponzorský dar, které ji po dohodě s OS ZK použije na obnovu životního prostředí.

Porušení závazků ze strany FVE má za následek, že OS ZK může odstoupit od této dohody a obnovit aktivní kroky proti výstavbě nebo provozu elektrárny.

  

Článek 4

 Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky.

Znění této dohody je veřejné a obě strany mají právo s ní seznámit třetí osoby.

 

 

Článek 5

 Dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každý z jejích účastníků. Každé podepsané vyhotovení má právní sílu originálu.

 Účastníci této dohody shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Účastníci této dohody potvrzují autentičnost této dohody svým podpisem.

 

 

Dohoda o narovnání

 

FVE Bradlec s.r.o.

IČ: 28323416

Praha, Praha 1, Ostrovní 30/126, PSČ 11000

na straně jedné (dále jen FVE)

 a

 Občanské sdružení Záchrana krajiny

IČ: 270 57 836; se sídlem v Praze 4, U zeleného ptáka 12, 148 00

e-mail: zachrana_krajiny@centrum.cz

člen platformy enviromentálních nevládních ekologických organizací Zelený kruh – www.zelenykruh.cz

na straně druhé (OS ZK)

  

Článek 1

 Stavební úřad Kosmonosy vede územní a stavební řízení pro stavbu fotovoltaické elektrárny v k.ú.

Bradlec (stavebník FVE Bradlec s.r.o.) č.j. st.423/2010 – 9-330.

Krajský úřad vede v souvislosti se stavbou řízení o výjimce z ochrany chráněných druhů č.j. Č.j. 041206/2010/KUSK.

OS ZK je účastníkem obou řízení.

  

Článek 2

 Účastníci této dohody o narovnání se dohodli, že sporné otázky upraví v řízení takto:

 

1.               FVE se zavazuje:

a) bezpodmínečně splnit podmínky vydané výjimky ochrany chráněných druhů č.j. 041206/2010/KUSK ze dne 19.4. 2010 bod 1. -5. výroku rozhodnutí.

 

b) nad rámec podmínek uložených krajským úřadem v rozhodnutí č.j. 041206/2010/KUSK ze dne 19.4. 2010 se FVE zavazuje:

 nejméně 2 x ročně posekat trávu v areálu elektrárny, bez použití strojních zařízení rušících zvířata,

 v období hnízdění koroptví od dubna do července každého roku neprovádět hlučné a rozsáhlejší stavební udržovací práce na elektrárně,

 v průběhu provozu elektrárny nedojde k zaslepení spodní části plotu, kde je umožněno vnikání zvířat,

 budou zbudovány celkem 4 kamenné valy o délce min. 10 metrů a zůstanou zachovány po dobu provozu elektrárny,

 po ukončení provozu odstranit na své náklady všechny panely a území zrekultivovat do původní podoby,

 provádět na svůj náklad monitoring stavu populace chráněných zvířat uvedených ve výjimce z ochrany chráněných druhů č.j. 041206/2010/KUSK ze dne 19.4. 2010,

 proškolit personál elektrárny tak, aby svou činností neusmrcoval nebo nepoškozoval chráněná zvířata,

 spolupracovat s OS ZK na ochraně chráněných zvířat v areálu elektrárny a okolo ní (např. umožnit přístup a monitoring).

 

2.               OS ZK se zavazuje:

a) vzdát se práva odvolání proti územnímu a stavebnímu povolení pro stavbu fotovoltaické elektrárny v k.ú. Bradlec (stavebník FVE Bradlec s.r.o.) č.j. st.423/2010 – 9-330

b) vzdát se práva odvolání proti vydané výjimce ochrany chráněných druhů č.j. 041206/2010/KUSK ze dne 19.4. 2010

c) ukončit aktivity proti výstavbě a provozu elektrárny.

  

Článek 3

 Pokud FVE poruší své závazky v této dohodě, zavazuje se do 15 dnů po výzvě OS ZK zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta bude hrazena na účet Města Kosmonosy jako sponzorský dar, které ji po dohodě s OS ZK použije na obnovu životního prostředí.

Porušení závazků ze strany FVE má za následek, že OS ZK může odstoupit od této dohody a obnovit aktivní kroky proti výstavbě nebo provozu elektrárny.

  

Článek 4

 Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky.

Znění této dohody je veřejné a obě strany mají právo s ní seznámit třetí osoby.

 

 

Článek 5

 Dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každý z jejích účastníků. Každé podepsané vyhotovení má právní sílu originálu.

 Účastníci této dohody shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Účastníci této dohody potvrzují autentičnost této dohody svým podpisem.

 

 

 

 

 

 

 

Stanovy

Občanské sdružení Záchrana krajiny

 

Čl. 1

Název a sídlo

 

1. Název občanského sdružení zní „Občanské sdružení  Záchrana krajiny“. Anglický ekvivalent názvu občanského sdružení zní „Citizens Association Landscape conservation“.

2. Občanské sdružení  Záchrana krajiny (dále jen „sdružení“) má své sídlo v Praze 4, U Zeleného ptáka 12, PSČ 148 00

Čl. 2

Charakter sdružení

 

1. Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů se stanovenými cíly.

2. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva. Je zřízeno podle zákona o sdružování občanů.

 

Čl. 3

Základní cíle sdružení

 

Základními cíly sdružení jsou zejména:

a)      ochrana přírody a krajiny;

b)      ochrana lidských práv, zejm. ve vztahu k národnostním menšinám;

c)       ochrana spotřebitele;

d)      udržování a rozvoj právního státu;

e)      ochrana veřejného zdraví;

f)       zachování kulturních a památkových hodnot sídel i krajiny;

g)      spolupráce s dalšími místními a lokálními občanskými sdruženími v oblasti ochrany životního prostředí, přírody a krajiny, veřejného zdraví a památek

h)      účast ve správních i jiných řízeních a rozhodovacích procesech, v nichž mohou být dotčeny ochrana životního prostředí, přírody, krajiny, veřejného zdraví a památek;

i)        ochrana životního prostředí

 

Čl. 4

Formy činnosti sdružení

 

Formami činnosti sdružení jsou zejména:

a)      účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí, přírody a krajiny, veřejného zdraví nebo kulturních památek;

b)      organizování aktivit na ochranu přírody a krajiny;

c)       konzultace a poradenství v oblasti ochrany životního prostředí a lidských práv;

d)      informační činnost, vyhledávání a shromažďování informací o zásazích do životního prostředí;

e)      monitoring na úseku dodržování lidských práv a ochrana životního prostředí;

f)       poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí

 

Čl. 5

Členství ve sdružení

 

1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let. Členství  ve sdružení vzniká na základě jednomyslného schválení členskou schůzí sdružení, na níž musí být přítomny alespoň 2/3 všech členů sdružení.

2. Členem sdružení může být i právnická osoba, jež vyvíjí činnost v souladu s cíli sdružení a jejíž písemná přihláška a v případě další písemná dohoda mezi ní a sdružením je schválena členskou schůzí.

3. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, jež se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebylo ze strany ostatních zakládajících členů vzneseny odůvodněné námitky. Vyvíjí činnost směřující k založení a ustavení sdružení

4. Člen sdružení má právo:

a) volit výbor sdružení a další orgány sdružení a být volen do těchto orgánů;

b) předkládat návrhy, podněty a připomínky;

c) posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti sdružení;

d) účastnit se akcí pořádaných sdružením

5. Člen sdružení má povinnost dodržovat tyto stanovy.

6. Členství ve sdružení zaniká:

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena výboru sdružení;

b) rozhodnutím členské schůze o vyloučení

c) úmrtím člena sdružení – fyzické osoby;

d) zánikem právnické osoby, jež je členem sdružení

e) zánikem sdružení.

 

Čl.6

Organizační uspořádání

 

1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jejích členů, která se schází nejméně jednou za čtyři roky, aby:

a) schválila případné změny těchto stanov;

b) zvolila na čtyřleté funkční období výbor sdružení a případně jej odvolala;

c) zvolila revizora sdružení;

d) schválila zprávu o činnosti sdružení a zprávu o hospodaření za minulé období, předkládané výborem sdružení;

e) schválila revizní zprávu, předkládanou revizorem;

f) určila koncepci činnosti sdružení a jeho cíle na příští období;

g) stanovila výši zápisného a členských příspěvků – na fakultativní bázi;

h) schválila rozpočet sdružení na příští období;

i) rozhodla o vyloučení člena sdružení;

j) rozhodla o zániku sdružení

 

2. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor sdružení. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Je usnášeníschopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů sdružení. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor sdružení náhradní členskou schůzi, a to nejdéle od jednoho měsíce ode dne, kdy se měla konat členská schůze; tato schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů sdružení

3. Členy výboru sdružení a revizora sdružení volí členové schůze tajnou volbou. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů. V případě obsazování více mandátů jedním hlasováním jsou mandáty obsazovány podle pořadí získaných hlasů. Pokud je při obsazování posledního mandátu zjištěna rovnost počtu hlasů odevzdaných pro více kandidátů, jsou zvoleni všichni tito kandidáti.

 

4. Činnost sdružení v období mezi zasedáním členské schůze sdružení řídí její výbor, který si volí ze svého středu předsedu. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení. Jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů ve výboru sdružení.

 

5. Výbor sdružení je povinen svolat členskou schůzi do 4 týdnů, pokud o to písemně požádá alespoň jedna polovina členů sdružení.

 

6. Funkce revizora je potřeba pouze v případě, pokud sdružení vykazuje příjmy.  Revizor kontroluje hospodaření sdružení a připravuje revizní zprávy, které předkládá členské schůzi.

 

7. Jménem sdružení jedná jeho předseda nebo jakýkoliv člen výboru. Předseda sdružení nebo jakýkoliv člen výboru může udělit plnou moc třetí osobě k jednání za sdružení.

 

Čl. 7

Hospodaření sdružení

 

1. Příjmy sdružení tvoří dobrovolné příspěvky jeho členů, dary granty, dotace a příjmy z neziskových činností v sousedu s cíli sdružení.

2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v článku 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v článku 4 těchto stanov.

3. Návrh rozpočtu sdružení připravuje výbor sdružení a schvaluje členská schůze. Hospodaření kontroluje revizor sdružení.

 

Čl. 8

Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

 

V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení a působí na úseku ochrany životního prostředí.

 

 

O co nám jde

ČR s hustotou obyvatelstva přes 130 obyvatel na km2 patří k nejvíce zalidněným státům světa. Od roku 1989 bylo zastavěno území přibližně jednoho okresu. Přesto pokračuje v neuvěřitelném tempu betonování krajiny a zastavování volných ploch, s upřednostňováním výstavby na "zelené louce" před tzv. brownfieldy a blackfieldy. Prahu a i jiná města ze všech stran u hlavních komunikací obklopily nákupní střediska a logistická skladiště v míře, jež nemá srovnání s jinými zeměmi, v drtivé většině zbudované na zemědělské půdě. Tento trend dále pokračuje a nesmyslné zastavování volné krajiny se šíří jako rakovina. Od roku 1990 se v České republice nenávratně zničily tisíce hektarů úrodné zemědělské půdy.

Proto je třeba zahájit operaci Záchrany krajiny.

Hledání alternativních zdrojů energie je hitem posledních let. Jsou všechny obnovitelné zdroje výhradně ekologické? Jsme svědky trendu nekritické podpory všeho, co bývá označováno za „obnovitelné zdroje“. Velmi často se na falešné vlně veze soukromý kapitál, pro kterého jsou fotovoltaiky, větrníky a biopaliva velkým byznysem. 

Za obnovitelný zdroj byly označovány biopaliva. EU se rozhodla do roku 2020 nahradit 10 % spotřeby ropných produktů právě pohonnými hmotami s původem v zemědělských plodinách. A důsledek? Raketově rostoucí ceny potravin, hrozba hladomorů ve třetím světě a přímý negativní dopad na některé rozvojové země. Evropa nemá tolik zemědělské půdy, aby mohla biopalivy dokonale pokrýt zmíněných 10 % současné potřeby ropy.

Nekritická podpora fotovoltaiky vedla v ČR i jiných evropských zemích k skutečné solární horečce. A výsledek? Podle statistik vyrábějí některé fotovoltaické elektrárny proud i v noci, protože se podnikatelům vyplatí provozovat dieselové agregáty a reflektory svítit na panely i v noci. Fotovoltaiky pohlcují stovky hektarů mnohdy kvalitní zemědělské půdy.

Stavitelé větrníků vytlačování ze západní Evropy masivně pročesávají menší vesnice v ČR a předkládají zcela neobjektivní, zkreslené a matoucí informace, přikrášlené frázemi o ekologii a veřejném zájmu. Neváhají prosazovat 150 metrů vysoké obludy v přírodních parcích, ptačích oblastích a nedotčených územích. Nakonec přihodí slib "velkorysé" sumy do většinou prázdné obecní pokladničky s výhrůžkou, že VTE budou stát tak jako tak.

Obnovitelné zdroje je proto třeba podporovat uváženě, proporcionálně a s ohledem na životní prostředí. Ekologický aspekt musí dalece převažovat nad byznysem a ziskem soukromých podnikatelů.